News

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

MDA condemns brutal murder of Daphne Caruana Galizia

Monday, October 16th, 2017

The Malta Developers Association condemns without any reservations the hideous murder of blogger Daphne Caruana Galizia.

MDA steadfastly believes that Malta is a democratic and civil country where freedom of expression is paramount and disagreements are part of normal life.

Read more »

older news

Another successful year for the MDA

Malta Developers Association President Sandro Chetcuti was reconfirmed in his position during the fourth MDA annual general meeting, held today at Le Méridien St Julians Hotel.

Speaking at the end of the AGM in front of a packed Ballroom, including Prime Minister Joseph Muscat, Opposition Leader Simon Busuttil, Ministers Leo Brincat and Michael Farrugia, Parliamentary Secretary José Herrera and MPs from both sides of the House, Mr Chetcuti thanked Government for its support of the property industry “because it understood that this industry is one of the pillars of the economy”.

If the property developers had to go under, many businesses would also go under, he affirmed. He also thanked the Leader of the Opposition for consulting with the MDA. “We had a very good discussion and he promised to meet us more often so that his party too will have a policy that safeguards the industry.”

The MDA today had obtained one success after the other and, despite a difficult start, was keeping its feet firmly on the ground. It had worked hard to convince the authorities through reasoned argument, demonstrating that it could be trusted.

Prime Minister Joseph Muscat giving his address at the MDA AGM

Prime Minister Joseph Muscat giving his address at the MDA AGM

Looking ahead, Mr Chetcuti said the Individual Investor Programme (IIP) was a big opportunity for the industry. “Foreigners are looking at our country and they want good property. We need to raise the level of quality of property and continue to fight to lessen bureaucracy so we can move forward with our plans.”

He urged members to attend the forthcoming annual meeting of the UEPC (European Union of Developers and House Builders) to be held in Malta and concluded by thanking the two associations who were affiliated with the MDA last year, the furniture manufacturers (MFMO) and the quarry owners, and all the officials and members of the MDA council for their sterling contribution.

The MDA must keep its focus, the Prime Minister said, observing that whereas many organisations had declining memberships, the MDA’s was increasing, starting with 60 members four years ago and now counting more than 250. The MDA is being led by people with clear ideas, backed by firm proposals.

Dr Muscat said he was meeting fewer people who were talking to him on how much they wanted to develop property and more on the quality of their proposed developments. “Since last year, I have noticed an improvement in the way the sector thinks,” he added. “The developer is seen as an investor, who wants to see a return.”

MDA President Sandro Chetcuti reconfirmed at 2015 AGM

MDA President Sandro Chetcuti reconfirmed at 2015 AGM

Government is facing the tough job and challenge of separating MEPA, with bureaucrats needing to listen more. It is important to keep a balance not by not taking decisions but by taking decisions through the revision of the Structure Plan, the local plans and building in the flexibility to take decisions for the good of the country. “Nothing should be cast in stone,” he said.

The Opposition leader praised the role of the MDA, which had won the attention and respect of the politicians. “I want to build relations based on three pillars: consultation, flexibility and balance.” He pointed out that land area was limited and how the land is developed had a big impact on the developers’ daily bread.

“I want the PN to be a party of balance and consensus on this, in favour of business, while respecting the land for the generations of today and tomorrow.” He expressed his commitment to be more flexible and consult more with the MDA.

On the separation of MEPA, while seeking balance between environment and planning, the party’s proposals would be made following broad consultation, including with the MDA. It was important to get the revisions to the Structure Plan right since the consequences would last a long time.

Dr Herrera was also asked to deliver a brief address in which he updated the MDA members on the progress with the setting up of a foundation to promote property internationally on the same lines as Finance Malta. He said further fine tuning was needed ahead of the publication of a White Paper later this year. The MDA was to be consulted before the White Paper is issued.

29 January, 2015

———————

PRESS RELEASE

Sena oħra ta’ suċċess għall-MDA

Il-President tal-Malta Developers Association (MDA), Sandro Chetcuti, reġa’ ġie konfermat fil-kariga waqt ir-raba’ laqgħa ġenerali annwali tal-MDA, li saret illum fil-Lukanda Le Méridien St Julians.

Fid-diskors tiegħu fl-aħħar tal-LĠA, quddiem sala mimlija nies, fosthom il-Prim Ministru Joseph Muscat, il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil, il-Ministri Leo Brincat u Michael Farrugia, is-Segretarju Parlamentari José Herrera u MPs miż-żewġ naħat tal-Kamra, is-Sur Chetcuti irringrazzja l-Gvern tas-sapport lill-industrija tal-proprjetà “għax fehem li din l-industrija hija waħda mill-ikbar pilastri tal-ekonomija”.

Opposition Leader Simon Busuttil delivers his speech at the MDA AGM

Opposition Leader Simon Busuttil delivers his speech at the MDA AGM

Kieku kellhom jinżlu l-iżviluppaturi, jinżlu ħafna negozji oħra magħhom, hu qal. Irringrazzja wkoll il-Kap tal-Oppożizzjoni talli ikkonsulta mal-MDA. “Kellna diskussjoni tajba ħafna u wegħdna li jrid jiltaqa’ magħna iktar spiss biex hu wkoll ikollu politika illi jibża’ għall-industrija.”

L-MDA illum kisbet suċċess wara l-ieħor u minkejja bidu diffiċli, kienet qegħda żżomm saqajha mal-art. Ħadmet qatigħ biex tikkonvinċi l-awtoritajiet permezz ta’ argumenti bil-ħsieb u wriet li tista’ tkun fdata.

Meta ħares il-quddiem, is-Sur Chetcuti qal li l-IIP (Individual Investor Programme) kienet opportunità kbira għall-industrija. “Il-barranin qegħdin iħarsu lejn pajjiżna u jridu proprjetà tajba. Aħna rridu ngħollu l-livell tal-kwalità tal-proprjetà u nkomplu niġġieldu biex innaqqsu l-burokrazija biex inkunu nistgħu nimxu ’l quddiem bil-pjanijiet tagħna.”

Ħeġġeġ il-membri biex jattendu l-laqgħa annwali tal-UEPC (Unjoni Ewropea tal-Iżviluppaturi u Bennejja tad-Djar) li se ssir f’Malta din is-sena u temm billi rringrazzja ż-żewġ assoċjazzjonijiet li affiljaw mal-MDA s-sena l-oħra, il-mastrudaxxi (MFMO) u s-sidien tal-barrieri, u l-uffiċjali u l-membri kollha tal-kunsill tal-MDA tal-kontribut siewi tagħhom.

Il-Prim Ministru ħeġġeġ l-MDA biex tibqa’ ffukata. Osserva li waqt ħafna organizzazzjonijiet kienu qegħdin jitilfu l-membri, l-MDA kienet qegħda żżid, bin-numru jitla’ minn 60 meta bdiet erba’ snin ilu għal iktar minn 250 illum. Il-mexxejja tal-MDA kellhom ideat ċari li fuqhom bnew proposti sodi.

Dr Muscat qal li kien qiegħed jiltaqa’ ma’ inqas nies li kienu qegħdin jitkellmu fuq kemm riedu jiżviluppaw proprjetà u iktar fuq il-kwalità tal-proposti tagħhom ta’ żvilupp. “Mis-sena l-oħra l-hawn indunajt titjib fil-mod kif jaħseb is-settur,” żied jgħid. “L-iżviluppatur issa jħarsu lejh bħala investitur li jrid jara qliegħ.”

Il-Gvern qiegħed jiffaċċja biċċa xogħol iebsa u ta’ sfida fis-separazzjoni tal-MEPA u l-burokrati għandhom bżonn jisimgħu iżjed. Importanti li nżommu bilanċ mhux billi ma nieħdux deċiżjonijiet iżda billi nieħdu deċiżjonijiet permezz tar-reviżjoni tal-Pjan ta’ Struttura, il-pjanijiet lokali u indaħħlu l-flessibilità biex nieħdu deċiżjonijiet għall-ġid tal-pajjiż. “M’hemm xejn li għandu jkun cast in stone,” qal il-Prim Ministru.

The packed Ballroom of Le Méridien St Julians Hotel & Spa, venue of the AGM

The packed Ballroom of Le Méridien St Julians Hotel & Spa, venue of the AGM

Il-Kap tal-Oppożizzjoni faħħar ir-rwol tal-MDA, li rebħet l-attenzjoni u r-rispett tal-politiċi. “Irrid nibni relazzjonijiet ibbażati fuq tlett pilastri: konsultazzjoni, flessibilità u bilanċ.” Semma li l-area tal-art hi limitata u kif tiġi żviluppata l-art kellha impatt kbir fuq il-ħobż ta’ kuljum tal-iżviluppaturi.

“Irrid li l-PN ikun partit tal-bilanċ u l-kunsens fuq din, favur il-business, waqt li nirrispettaw l-art għall-ġenerazzjonijiet ta’ llum u ta’ għada.” Impenja ruħu biex ikun iktar flessibbli u jikkonsulta iżjed mal-MDA.

Fuq is-separazzjoni tal-MEPA, waqt li nfittxu bilanċ bejn l-ambjent u l-ippjanar, il-partit se jfassal il-proposti tiegħu wara konsultazzjoni wiesa, fosthom mal-MDA. Importanti li l-bidliet fil-Pjan ta’ Struttura jkunu tajbin peress li l-konsegwenzi jibqgħu għal żmien twil.

Dr Herrera kien ukoll mitlub jindirizza l-membri tal-MDA fuq il-progress li sar biex titwaqqaf fondazzjoni biex tippromwovi l-proprjetà barra minn Malta fuq l-istess linji ta’ Finance Malta. Qal li hemm bżonn iktar irfinar qabel ma’ tiġi ppubblikata White Paper iktar tard din is-sena. L-MDA se tiġi kkonsultata qabel ma toħroġ il-White Paper.

29 ta’ Jannar, 2015

———————

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors