News

PropertyMalta Foundation holds national conference

Sunday, December 3rd, 2017

Malta Developers Association (MDA) President Sandro Chetcuti, in his capacity as Chairman of the PropertyMalta Foundation, appealed to those attended the National Conference – Analysis of the Property and Construction Industry, last Thursday to come forward with ideas on how to improve the Malta property product.

“We can learn by combining our knowhow and work more professionally,” he said. Apart from taking part in its first international property fair in Cannes, France, last month, the PropertyMalta Foundation intends to launch an on-line campaign to reach different audiences. Read more »

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

older news

PROPOSTI GHAS-SUQ TAL-PROPRJETA

Is-sitwazzjoni fis-suq tal-proprjeta’ ilha tmur lura ghal ftit zmien mhux hazin. L-inceretezza rizultat tas-sitwazzjoni politika prezenti qed tkompli tikkomplika is-sitwazzjoni u tnaffar l-investiment fil-proprjeta’.

Illum jirrizulta li b’mod generali l-izviluppaturi ma jhossux li hu zmien opportun biex jidhlu ghal investimenti godda, specjalment ghal bini ta’ units residenzjali. Il-maggoranza jridu jikkonsolidaw il-pozizzjoni taghhom u mhux izidu d-dejn mal-banek ghax ihossu li prezentament mhux aktar vjabbli li jkabbru n-negozju taghhom. Din l-attitudini se tkompli twassal ghal aktar deterjorazzjoni f’dan is-suq, f’xi lokalitijaiert aghar min ohrajn. Jonqos ukoll il-premium li wiehed ikun lest ihallas f’kaz ta’ lokalitajiet imfittxija aktar.

Filwaqt li hu hazin li l-prezzijiet tal-proprjeta’ jitnefhu artificjament, hu daqstant hazin ghall-ekonomija li l-proprjeta’ ma tibqax ikun konsidrata bhala investiment, specjalment meta nafu li l-familji Maltin jaghmlu minn kollox biex jinvestu fid-dar taghhom. Huma jharsu wkoll lejn din il-proprjeta’ bhala investiment li jkun jista’ jissarraf meta jaslu ghall-eta’ tal-pensjoni. Hu hazin li jkollna sitwazzjoni fejn koppji jew individwi li jixtru proprjeta’ ghall-ewwel darba jkunu qed jinvestu fi proprjeta’ li tidiprezza flok tapprezza. Ir-rohs esagerat fil-prezzijiet tal-proprjeta’ jista jwassal ukoll ghal din is-sitwazzjoni xejn mixtieqa.

Kien ghalhekk li f’Gunju ta’ din is-sena l-MDA kienet fasslet numru ta’ proposti konkreti li jwasslu biex is-sitwazzjoni prekarja fis-suq tal-proprjeta’ tittaffa. L-MDA wasslet dawn il-proposti f’laqghat separati li kellha mal-Onor. Ministru tal-Finanzi u mal-Onor. Kap tal-Oppozizzjoni. Dawn il-proposti huma immirati biex is-suq tal-proprjeta’ jistabilizza u ma jibqax fir-ricessjoni li jinsab fiha u dan minghajr ma jkun inkoraggit aktar bini f’zoni mhux zviluppati u minghajr ma jkun hemm nuqqas drastiku fid-dhul tal-Gvern. Anzi nemmnu li b’dawn il-mizuri l-bejgh jizdied u b’hekk il-Gvern jispicca jdahhal aktar taxxi.

Jidhrilna wkoll li dawn il-mizuri jghinu biex titwaqqaf ix-xejra negattiva u s-suq tal-proprjeta’ jerga’ jissahhah minghajr apprezzament artificjali:

1. Il-Final Withholding Tax ta’ 12% fuq il-prezz tal-bejgh illum f’hafna kazi ma taghmilx sens. Biex din tkun ekwiparata ma’ taxxa ta’ 35% fuq il-qliegh, dan il-qliegh irid ikun aktar minn 51% – sitwazzjoni li illum hija aktar eccezzjoni milli normali. Dan qed inaffar lil min irid ibiegh bi qliegh baxx minhabba cirkostanzi presenti. Ghaldaqstant il-bejjiegh ghandu jkollu dejjem il-possibilita’ li jaghzel li jhallas it-taxxa fuq il-qliegh veru u bhala parti mill-hlas tal-income tax jew ihallas il-Final Withholding Tax ta’ 12% fuq il-valur tal-bejgh lil lum hija tassattiva.

2. Tinghata koncessjoni ta’ darba ghal perijodu ta’ sena biex il-first time buyers ikunu ezantati mit-taxxa tal-boll.

3. Min jixtri l-ewwel dar u jissellef mill-banek ghandu jkollu d-dritt inaqqas l-interessi mid-dhul tieghu ghal skopijiet ta’ income tax. Fil-kaz illi jkun il-bejjiegh li idejjen lix-xerrrej, l-interessi fuq dan id-dejn ghandhom ikunu intaxxat b’15% final withholding tax. Barra minn hekk it-tassazzjoni fuq l-ammont li jkun ghadu ma dahalx tkun differita pari passu mad-dhul.

4. Sidien barranin ta’ proprjeta’ f’Malta ghandhom jithallew jikru l-positjiet taghhom bhala holiday premises biex aktar barranin jithajru jinvestu fi proprjeta’ f’Malta. Ix-xiri ta’ proprjeta’ minn barranim mhux cittadini ta’ stati fl-EU ghandhu jkun anqas difficli u bla restrizzjonijiet zejda hlief bil-kundizjoni li jsir kuntratt mal-gvern li dak li jkun ma jistax jiehu b’xejn edukazzjoni u servizzi ta’ sahha. irid ihallas ghalihom. Ghandu jkun hemm perijodu limitat li matulu barranin ma jkollhomx limiti dwar kemm jistghu jixtru proprjeta’.

5. Id-dhul mill-kirjiet ghandu jkun intaxxat permezz ta’ Final Witholding Tax ta’ 12% (igifieri 15% fuq il-kera ricevuta li minnhom titnaqqas 20% allowance ghal manutensjoni) biex ikun inkoraggit is-suq tal-kiri tal-proprjeta’

6. Ghandu jkun hemm hemm tnaqqis sostanzjali fit-tariffi tal-MEPA fuq applikazzjonijiet ghal titjib u riabiltazzjoni ta’ bini ezistenti izda deterjorat fil-UCAs kif ukoll f’toroq li jkun fihom ghadd sostanzjali ta’ bini zdingat li ghandu bzonn rijabilitazzjoni sostanzjali.

7. Ix-xiri u r-rijabiltazzjoni ta’ postijiet fl-UCAs bhala investiment bi qligh ghandu jkun inkorragit billi tkun introdotta taxxa ta’ 5% Final Withholding Tax fuq il-valur tal-bejgh meta dawn il-postijiet jinbieghu wara x-xoghol ta’ riabilitazzjoni.

8. Il-UCAs ikunu kollha ikkonsidrati bhala Special Designated Areas biex il-bejgh ta’ postijiet f’dawn iz-zoni jkun stimulat.

9. It-tpartit tal-proprjeta’ ma jibqax ikun meqjuz bhala process bi profitt li jkun intaxxat daqs li kieku sar bejgh. Il-permuta ghandha tkun ezentata mit-taxxa fuq il-qliegh ibbazat fuq il-valur tal-proprjeta’. Il-boll jithallas xorta fuq l-oghla valur.

10. Il-Gvern ghandu ghal skop ta’ tassazzjoni jibda jaccetta l-valur tal-proprjeta’ li tinbiegh kif indikata permezz ta’ valutazzjoni ufficjali ta’ perit li tkun parti mill-kuntratt.

Minn dak iz-zmien ‘l hawn, l-MDA baqghat taghmel pressjoni mal-awtoritajiet fuq dawn il-proposti u permezz tal-Vici-President, Sandro Chetcuti, kellha diversi laqghat mas-Segretarju permanenti fil-Ministeru tal-Finanzi fi sforz biex il-mizura proposta dwar tibdil fil-Final Withholding Tax (Ara 1 hawn fuq) tiddahhal immedjatament, ghaliex nemmnu li dan seta jsir permezz ta’ Avviz Legali. Illum l-MDA tinsab informata li din il-mizura qed tkun konsidrata biex tkun inkluza mal-mizuri li se jithabbru fil-budget li gej. Madankollu minhabba l-incertezza politika attwali, jista jigri li dak li jithabbar fil-budget ma jsehhx u l-pajjiz ikollu elezzjoni bikrija.

L-MDA taf ukoll li kemm il-Gvern kif ukoll l-Oppozizzjoni iharsu b’mod pozittiv lejn uhud mill-proposti taghha u thoss li fic-cirkostanzi attwali ghandha taghmel appell lill-politici tal-pajjiz biex fejn hemm qbil dwar passi li ghandhom jittiehdu, dawn jittiehdu issa bil-koperazzjoni ta’ kulhadd u mhux jintilef aktar zmien minhabba kwestjonijiet politici li m’ghandhom x’jaqsmu xejn max-xewqa ta’ kulhadd li jara li fil-pajjiz s-suq tal-proprjeta’ jistabillizza u l-ekonomija tkompli tissahhah.

Nemmnu lil-pajjiz hu matur bizzejjed biex japprezza li n-nuqqas ta’ qbil dwar certi kwestjonijiet poltici m’ghandux ikun ostakolu ghat-tehid ta’ mizuri li dwarhom m’hemmx nuqqas ta’ qbil.

L-MDA hija inkwetata wkoll bil-kwestjoni tat-tigdid ta’ permessi ezistenti diga mahruga mill-MEPA u kella diversi laqghat mal-MEPA dwar din il-kwestjoni.

Illum ghanda numru ta’ zviluppaturi li kisbu permessi tal-MEPA biex jaghmlu zvillupp izda qed jiffacjaw dilemma. Ghalkemm it-tnaqqis ta’ attivita’ fis-suq ta’ proprjeta’ li hawn bhalissa jindika li ma jkunx fl-interess taghhom li jesegwixxu l-izviluppi kollha fiz-zmien tal-validita’ ta’ dawn il-permessi, l-izviluppaturi m’ghandhom ebda assigurazzjoni li l-permessi taghhom jiggeddu u ghalhekk qeghdin fis-sitwazzjoni fejn ma ghandhom ebda alternattiva hlief li jibdew ix-xoghol bhala l-uniku mod li bih jassiguraw li l-permessi taghhom ma jintilfux. Dan iwassal biex jizdied l-ammont ta’ siti fejn l-izvilupp jinbeda u ma jitlestiex – haga li zgur hadd ma jridha.

L-MDA ila tinsisti li l-permessi mahruga mill-MEPA ghal bini fiz-zoni ta’ zvilupp taht ir-regim ta’ ippjanar kurrenti ghandhom ikunu imgedda awtomatikament, izda jidher din il-pozizzjoni ma kienitx accettata mill-MEPA. Wara insistenza tal-MDA, il-MEPA issa fasslet abbozz ta’ policy miktuba dwar ir-rinovament ta’ permessi, liema abbozz mistenni jkun pubblikat dalwaqt ghall-konsultazzjoni.

Apparti dan, jekk il-MEPA trid tinkoragixxi lil min ghandu permess ghal zvilupp biex ibiddel il-permess tieghu ghal zvilupp li jaghmel aktar sens fic-cirkostanzi attwali, hemm bzonn li ma tibqax tesigi hlas tad-differenza bejn kemm thallas meta saret l-applikazzjoni tal-permess li se jiggedded u dak skond it-tariffi attwali ghall-permessi.

L-MDA temmen li bi ftit rieda tajba, dawn il-problemi jistghu ikunu meghluba u tappella lill-MEPA biex din il-kwestjoni tinqata’ minghajr aktar dewmien.

TVM

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors