News

PropertyMalta Foundation holds national conference

Sunday, December 3rd, 2017

Malta Developers Association (MDA) President Sandro Chetcuti, in his capacity as Chairman of the PropertyMalta Foundation, appealed to those attended the National Conference – Analysis of the Property and Construction Industry, last Thursday to come forward with ideas on how to improve the Malta property product.

“We can learn by combining our knowhow and work more professionally,” he said. Apart from taking part in its first international property fair in Cannes, France, last month, the PropertyMalta Foundation intends to launch an on-line campaign to reach different audiences. Read more »

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

older news

Press Conference

Il-Malta Developers Association twaqqfet wara li grupp ta’ zviluppaturi hassew li jkun ahjar ghalihom jekk ikun hemm ghaqda li titkellem f’isimhom ghax dan ikun mod ferm aktar effettiv milli kieku kellhom jitkellmu ghal rashom. Minn mindu twaqffet l-assocjazzjoni, n-numru ta’ membri baqa’ jizdied u llum qabez it-80.

Fil-prezent l-izviluppaturi ma humiex ghaddejjin minn zmien tajjeb billi s-suq tal-proprjeta’ ghadu ma rkuprax u dan il-fatt kompla jikkonvici lill-izviluppaturi li jkun ahjar ghalihom jekk jitkellmu b’vuci wahda mal-awtoritajiet kif ukoll jekk jahdmu biex titjieb il-percezzjoni negattiva tal-pubbliku dwarhom.

L-izvilluppaturi ghandhom rwol importanti fl-industrija tal-kostruzzjoni u fl-ekonomija Maltija. Hafna drabi l-awtoritajiet iharsu lejn l-izvuilluppaturi semplicement bhala sors ta’ tassazzjoni u l-media thares lejhom bhala sors ta’ dhul mir-reklamar. Donnu li l-Gvern u l-media ma japprezzawx b’mod xieraq l-asopett pozittiv tax-xoghol tal-izviluppatur. L-Assocjazzjoni se tahdem biex il-percezzjoni generali dwar l-izviluppatur tkun wahda aktar pozittiva.

Sfortunatament, fil-gazzetti naqaraw dak li jghidu ghaqdiet volontarji li whud minnhom jopponu kull tip ta’ zvilupp u rari tara n-naha l-ohra tal-munita. L-Assocjazzjoni se tahdem biex ikun hemm anqas sbilanc f’dan ir-rigward.

Ghaldaqstant l-assocjazzjoni se tkun l-interlokutur tal-izviluppaturi:
• mal-awtoitajiet governattivi u ma regolaturi imwaqqfa mill-istat bhal MEPA u BICC
• ma’ ghaqdiet volontarji/mhux governattivi ohra.
• mal-media.
Hemm hafna kwestjionijiet li jolqtu direttament u indirettament lill-izvuluppaturi u li jinteressaw lill-haddiehor. Uhud minn dawn l-issues iridu jkunu rizolti permezz ta’ konsultazzjoni mal-Gvern u/jew mar-regolaturi. F’kazi ohrajn, nemmnu li l-assocjazzjoni m’ghandhiex toqghod lura u ghandha tirsisti biex tpoggi l-fehma tal-izviluppaturi ‘l-quddiem.

Sa mit-tfassil tieghu, l-istatut ta’ l-Assocjazzjoni inkluda klawsola li tobbigaha jkollha kodici ta’ etika ghal membri. L-Assocjazzjoni temmen li l-izvillupatur ghandu jimxi b’imgieba koretta mal-klijenti tieghu, mal-awtoritajiet, ma min jikkritikah jew ma jaqbilx mieghu u ma min jista jkun effettwat b’xi progett tieghu. Ahna m’ahniex se nivvintaw ir-rota: jezistu assocjazzjonijiet simili barra minn Malta kemm fuq bazi nazzjonali kif ukoll fuq bazi internazzjonali, bhal l-AIIP (Association of International Property Professionals). Dawn kollha ghandhom kodici ta’ etika li ahna behsiebna nadottaw ghac-cirkostanzi ta’ Malta. Behsiebna wkoll nibnu relazzjoni ma dawn l-ghaqdiet, specjalment dawk fl-Ewropa.

Infatti l-ewwel draft tal-kodici tal-etika huwa lest. Uzu prattiku tal-kodici tal-etika huwa li l-membri se jkollhom id-dritt jindikaw li huma membri tal-MDA fir-reklamar taghhom. Dan ifiser li huma ntrabtu li josservaw il-kodici ta’ etika tal-Assocjazzjoni. Minn ma jaghmilx dan ma jistax jibqa’ membru.

Fil-‘mision statement’ taghha, l-Assocjazzjoni tistqarr li hi favur zvilupp li jkun responsabbli u sostenibbli, zvilupp li johloq l-impjiegi u jkun ta’ beneficju ghall-komunita’. Naturalment, il-bilanc bejn il-htiega tal-izvilupp u l-harsien tal-ambjent huwa argument soggettiv, argument li jwassal ghal kompromess li generalment la joghgob lil naha u anqas lil ohra. Jigri x’jigri, certi decizjonijiet dwar l-izvilupp dejjem se jkunu kontroversjali ghax mhux kulhadd se jaqbel f’liema punt jinstab il-bilanc. Din hi kwestjoni soggettiva u wahda ta’ kultura.

l-assocjazzjoni jiddispjaciha tinnota li meta l-Gvern fassal ir-rifiorma fil-MEPA, ikkonsulta l-aktar ma l-istess MEPA u ma dawk li kwazi jippretendu li qatt ma ghandhom johorgu permessi tal-bini. Ma saritx konsultazzjoni sewwa ma dawk li japplikaw ghal permessi u li huma l-klijenti tal-MEPA u ghalhekk ir-riforma tidher li hi wahda mxaqilba kontra l-industrija tal-bini in generali. Madankollu, l-Assocjazzjoni trid thares lejn kull problema b’mod pozittiv u ghaldaqstant se tkun tistudja kif din ir-riforma tkun qed tahdem fil-prattika fil-granet li gejjin.

Hemm kwestjonijet ohra li l-Assocjazzjoni behsieba tqajjem ma’ l-awtoritajiet, fosthom it-tassazzjoni fuq il-bejgh tal-propjeta’ u l-provizjonijiet tal-Ligi Civili fuq ir-relazzjonijiet bejn sidien ta’ propretajiet li jkunu fuq l-istess area izda f’livelli diferenti.
Fiz-zewg kazi, l-Assocjazzjoni mhix behsieba taghmel proposti konkreti qabel ma jkollha f’idejha studji dwarhom. M’ahniex behsiebna nitolbu affarijiet jekk it-talbiet taghna ma jkunux sostnuti minn studji serji.

Fil-ftit gimghat minn mindu twaqqfet l-assocjazzjoni, bhala President kelli l-opportunita’ nara – u kwazi mmiss – l-entuzjazmu tal-memnbri tal-Kunsill tal-Assocjazzjoni biex flimkien nahdmu ghall-gid tal-izvilluppaturi Maltin u ta’ dan nirringrazzjahom pubblikament

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors