News

MDA insists its Budget proposals as agreed before general election

Saturday, September 16th, 2017

The Malta Developers Association presented a substantial document with concrete proposals for Budget 2018, some of which can be implemented immediately.

MDA President Sandro Chetcuti, who headed a delegation of Council members, augured that the Prime Minister and his Government would continue to achieve further progress and success in its endeavours to take the country to the next level. He praised Government’s initiatives that have truly brought the best of times in terms of employment and a booming economy.

Read more »

Both PN leadership contenders request meeting with MDA

Sunday, September 10th, 2017

The two Nationalist Party leadership contenders, Dr Adrian Delia and Dr Chris Said, held separate meetings with the Malta Developers Association Council. The meetings, held at the request of the two candidates, turned out to be two long, fruitful discussions.

Both Dr Delia and Dr Said acknowledged the good work of the MDA and its highly valid contribution to the country.

Read more »

older news

Political & Economical Situation in Malta Feb 2012

Il-Malta Developers Association (MDA), il-Federation of Building and Civil Engineering Contractors (FOBC) u l-Federation of Estate Agents (FEA) jixtiequ jigbdu l-attenzjoni tal-pubbliku u tal-awtoritajiet dwar is-sitwazzjoni attwali li fiha jinsabu l-membri taghhom li huma ferm preokkupati bl-incertezza ekonomika li hawn prezentement u li qed tkompli taggrava is-sitwazzjoni diga imweghra fis-suq tal-proprjeta’.

F’dan il-kuntest it-tlett assocjazzjonijiet ifakkru li l-operaturi tas-suq tal-proprjeta’ u kostruzzjoni mhumiex rapprezentati fl-MCESD u ghaldaqstant dan ifisser li mhumiex qed jinghataw spazju biex isemghu lehenhom f’dan il-forum minkejja li dan is-settur huwa daqstant importanti ghall-ekonomija Maltija.

Ghalkemm jirrizulta li s’issa il-figuri ta’ dawk li jahdmu huma sodisfacenti, it-tlett assocjazzjonijiet ihossu li jekk dawn l-incertezzi ekonomici ikomplu jippersistu, s-sitwazzjoni fis-settur tal-kostruzzjoni se tkompli tehzien bir-rizultat li jitnaqqas ir-ritmu ta’ dan il-mutur ewlieni tal-ekonomija ta’ pajjizna u jintilfu ghadd konsiderevoli ta’ impjiegi f’dan is-settur, tant li dawk li jispiccaw bla xoghol ma jkunux jistghu ikunu asorbiti f’setturi ohra tal-ekonomija kif gara s’issa.

Barra minn hekk, t-tnaqqis ta’ attivita’ fis-suq tal-proprjeta’ jista jimpatta b’mod negattiv fuq l-istituzzjonijiet finanzjari, tant li l-Banek diga qed jilmenatw li t-talbiet ghal self ghal xiri ta’ djar naqsu drastikament.

L-operaturi ta’ dan is-settur ihossu li jista’ jsir hafna xoghol ta’ zvilupp permezz ta’ modernizzar ta’ bini ezistenti, xoghol li llum hadd ma hu qed ikun inkoraggit jidhol ghalih anki minhabba s-sitwazzjoni ta’ incertezza prezenti.

It-tlett assocjazzjonijiet ifakkru li l-attivita’ ekonomika li jiggenera s-suq tal-proprjeta’ hi wahda li minnha jgawdu diversi negozji u nies impjegati ghal rashom apparti dawk impjegati direttamnent fis-settur. Dawn kollha qeghdin fil-periklu li jintlaqtu b’mod negattiv.

16 ta’ Frar 2012

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors