News

PropertyMalta Foundation holds national conference

Sunday, December 3rd, 2017

Malta Developers Association (MDA) President Sandro Chetcuti, in his capacity as Chairman of the PropertyMalta Foundation, appealed to those attended the National Conference – Analysis of the Property and Construction Industry, last Thursday to come forward with ideas on how to improve the Malta property product.

“We can learn by combining our knowhow and work more professionally,” he said. Apart from taking part in its first international property fair in Cannes, France, last month, the PropertyMalta Foundation intends to launch an on-line campaign to reach different audiences. Read more »

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

older news

Political & Economical Situation in Malta Feb 2012

Il-Malta Developers Association (MDA), il-Federation of Building and Civil Engineering Contractors (FOBC) u l-Federation of Estate Agents (FEA) jixtiequ jigbdu l-attenzjoni tal-pubbliku u tal-awtoritajiet dwar is-sitwazzjoni attwali li fiha jinsabu l-membri taghhom li huma ferm preokkupati bl-incertezza ekonomika li hawn prezentement u li qed tkompli taggrava is-sitwazzjoni diga imweghra fis-suq tal-proprjeta’.

F’dan il-kuntest it-tlett assocjazzjonijiet ifakkru li l-operaturi tas-suq tal-proprjeta’ u kostruzzjoni mhumiex rapprezentati fl-MCESD u ghaldaqstant dan ifisser li mhumiex qed jinghataw spazju biex isemghu lehenhom f’dan il-forum minkejja li dan is-settur huwa daqstant importanti ghall-ekonomija Maltija.

Ghalkemm jirrizulta li s’issa il-figuri ta’ dawk li jahdmu huma sodisfacenti, it-tlett assocjazzjonijiet ihossu li jekk dawn l-incertezzi ekonomici ikomplu jippersistu, s-sitwazzjoni fis-settur tal-kostruzzjoni se tkompli tehzien bir-rizultat li jitnaqqas ir-ritmu ta’ dan il-mutur ewlieni tal-ekonomija ta’ pajjizna u jintilfu ghadd konsiderevoli ta’ impjiegi f’dan is-settur, tant li dawk li jispiccaw bla xoghol ma jkunux jistghu ikunu asorbiti f’setturi ohra tal-ekonomija kif gara s’issa.

Barra minn hekk, t-tnaqqis ta’ attivita’ fis-suq tal-proprjeta’ jista jimpatta b’mod negattiv fuq l-istituzzjonijiet finanzjari, tant li l-Banek diga qed jilmenatw li t-talbiet ghal self ghal xiri ta’ djar naqsu drastikament.

L-operaturi ta’ dan is-settur ihossu li jista’ jsir hafna xoghol ta’ zvilupp permezz ta’ modernizzar ta’ bini ezistenti, xoghol li llum hadd ma hu qed ikun inkoraggit jidhol ghalih anki minhabba s-sitwazzjoni ta’ incertezza prezenti.

It-tlett assocjazzjonijiet ifakkru li l-attivita’ ekonomika li jiggenera s-suq tal-proprjeta’ hi wahda li minnha jgawdu diversi negozji u nies impjegati ghal rashom apparti dawk impjegati direttamnent fis-settur. Dawn kollha qeghdin fil-periklu li jintlaqtu b’mod negattiv.

16 ta’ Frar 2012

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors