News

MDA insists its Budget proposals as agreed before general election

Saturday, September 16th, 2017

The Malta Developers Association presented a substantial document with concrete proposals for Budget 2018, some of which can be implemented immediately.

MDA President Sandro Chetcuti, who headed a delegation of Council members, augured that the Prime Minister and his Government would continue to achieve further progress and success in its endeavours to take the country to the next level. He praised Government’s initiatives that have truly brought the best of times in terms of employment and a booming economy.

Read more »

Both PN leadership contenders request meeting with MDA

Sunday, September 10th, 2017

The two Nationalist Party leadership contenders, Dr Adrian Delia and Dr Chris Said, held separate meetings with the Malta Developers Association Council. The meetings, held at the request of the two candidates, turned out to be two long, fruitful discussions.

Both Dr Delia and Dr Said acknowledged the good work of the MDA and its highly valid contribution to the country.

Read more »

older news

MEPA continues to increase uncertainty

PRESS RELEASE

MEPA continues to increase uncertainty

The Malta Developers Association and the Chamber of Architects (KTP) refer to MEPA’s circular 3/14, issued in recent days. While they note that MEPA felt the need to clarify certain existing policies on the development of gardens and courtyards at the rear of buildings, the use of basements for residential purposes and the change of use of garages that are part of residential houses, MEPA is in fact changing its policies unilaterally without giving advance notice and without conducting any type of consultation with the public and with interested bodies like the MDA and the KTP, when these changes are effectively changes in the policies.

In fact, the circular establishes a series of new regulations and positions and not simple clarifications or interpretations, as MEPA tries to give the impression. The new parameters in the circular, in essence, are not mentioned anywhere in the laws and MEPA policies and therefore they constitute substantial changes in the existing policies.

These changes do not only affect applications that will be made in future, as happens when there are official changes in policies, but through the simple issuing of a ‘circular’ there have been changes in policies that are to be applied even for applications that are still being processed by MEPA, no matter what stage the process has reached.

Through circulars like this, MEPA is reneging on its obligations to consult with the public on policy changes and, in this way, it is constantly moving the goal posts so that no one will know where they stand and without respecting the procedures established by law.

The MDA and the KTP agree that in the fields of planning and development there should be certainty, with everyone knowing where they stand.

Therefore, the MDA and the KTP appeal to the authorities to ensure that MEPA stops the proposals in this circular and, if it wants to change any policies, it should do so in line with the procedures it is obliged to observe by law.

6 May, 2014

———————

Maltese translation on the following page.

PRESS RELEASE

Il-MEPA tibqa’ żżid l-inċertezza

Il-Malta Developers Association (MDA) u L-Kamra tal-Perit (KTP) jirreferu għaċ-ċirkolari 3/14 tal-MEPA li ħarġet f’dawn il-jiem. Waqt li jinnutaw li l-MEPA ħasset il-bżonn li tikkjarifika ċerti policies eżistenti dwar l-iżvilupp f’ġonna u btieħi fuq wara ta’ bini, użu ta’ kantini għal skopijiet residenzjali u l-bdil ta’ użu ta’ garages li jkunu parti minn djar residenzjali, l-istess MEPA qegħda fil-fatt tbiddel il-policies tagħha unilateralment mingħajr ma tat pre-avviż u mingħajr ma għamlet ebda tip ta’ konsultazzjoni mal-pubbliku u ma’ għaqdiet interessati bħal ma huma l-MDA u l-KTP, meta dawn il-bidliet huma effettivament bidliet fil-policies.

Fil-fatt iċ-ċirkolari tistabbilixxi serje ta’ regolamenti u pożizzjonijiet ġodda u mhux sempliċi kjarifikazzjonijiet jew interpretazzjoni kif tipprova tagħti x’tifhem il-MEPA. Infatti il-parametri ġodda fiċ-ċirkolari ma jissemmew imkien fil-ligijiet u policies tal-MEPA u għalhekk huma tibdil sostanzjali tal-policies eżistenti.

Dawn il-bidliet mhux biss jeffettwaw applikazzjonijiet li se jsiru fil-futur, kif jiġri meta jkun hemm bdil uffiċjali ta’ policies, iżda bil-ħruġ ta’ sempliċi ‘cirkolari’ saru bidliet fil-policies li se jkunu applikati anki għal applikazzjonijiet li għadhom qed ikunu pproċessati mill-MEPA, ikun xi jkun l-istadju li fih ikun wasal dan il-proċess.

Permezz ta’ ċirkolarijiet bħal din, il-MEPA qed tonqos mill-obbligi tagħha li tikkonsulta mal-pubbliku dwar bidliet fil-policies u b’hekk qegħda il-ħin kollu ċċaqlaq il-lasti b’mod li ħadd ma jkun jaf fejn qiegħed u mingħajr ħarsien tal-proċedura stabbilita bil-liġi.

L-MDA u l-KTP jaqblu li fil-qasam tal-ippjanar u l-iżvilupp għandu jkun hemm ċertezza b’kulħadd ikun jaf fejn qiegħed.

Għaldaqstant l-MDA u l-KTP jappellaw lill-awtoritajiet biex jaraw li l-MEPA twaqqaf il-proposti li fiha din iċ-ċirkolari u, jekk trid tibdel xi policies, tagħmel dan permezz tal-proċeduri li hi obbligata tosserva skont il-liġi.

6 ta’ Mejju, 2014

———————–

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors