News

PropertyMalta Foundation holds national conference

Sunday, December 3rd, 2017

Malta Developers Association (MDA) President Sandro Chetcuti, in his capacity as Chairman of the PropertyMalta Foundation, appealed to those attended the National Conference – Analysis of the Property and Construction Industry, last Thursday to come forward with ideas on how to improve the Malta property product.

“We can learn by combining our knowhow and work more professionally,” he said. Apart from taking part in its first international property fair in Cannes, France, last month, the PropertyMalta Foundation intends to launch an on-line campaign to reach different audiences. Read more »

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

older news

Laqgha Generali Annwali 2012 – The Palace, Sliema, 25 ta’ Jannar 2013

Rapport Amministrattiv

Dan hu t-tieni r-rapport annwali tal-Malta Developers Association.
Il-Membri tal- Kunsill tal-Assocjazzjoni maghzula ghas-sena 2012 kienu:
• President Perit Michael Falzon
• Vici President Sur Sandro Chetcuti
• Segretarju Sur Ian Fitzpatrick
• Tezorier Sur Paul Xuereb
• Membri Is-sinjuri Anton Camilleri, Malcolm Mallia, il-perit Paul Micallef, Euchar Vella, (raprezentat ta’ Ghawdex) u Ray Zammit. Is-sinjuri Pierre Galea u Keith Pillow kienu ko-optjati bhala non-voting members tal-Kunsill.
Matul is-sena li ghaddiet saru 24 laqgha ufficjali minn dan il-kumitat, medja ta’ zewg laqghat fix-xahar. Billi, kif tafu, premises taghna ghad ma ghadniex il-laqghat kienu jsiru fil-Cavalieri Hotel, San Giljan bil-permess gentili tal-management ta’ dik il-lukanda.
Illum in-numru ta’ membri tal-Assocjazzjoni jlahhaq mal-170 u matul din is-sena:
• Inhargu 14 il-Press Release bi stqarrijiet b’reazzjonijiet ghal mizuri li jkunu ttiehdu kif ukoll biex jispjegaw il-pozizzjoni tal-MDA fuq diversi kwestjionijiet.
• Is-sottokumitat taghna baqa’ jiltaqa’ regolarment ma’ ufficjali tal-MEPA biex jiddiskuti diversi jkwestjonijiet li jinqalghu minn jum ghal jum bhal, per ezempju, kwestjoni dwar bdil fil-Pjani Lokali li ma kienx qed jidher fuq il-web-site tal-MEPA.
L-akbar probelma li kellna mal-MEPA kienet dwar it-tigdid ta’ permessi li huma diga ezistenti. L-MDA thoss li dan ghandu jkun awtomatiku filwaqt li l-MEPA qed tghid li fejn permessi hargu bi zball kontra l-policies taghha jew fejn kien hemm decizjonijiet tat-Tribunal tal-Appell jew tal-Qorti li interpretaw il-policies b’mod differenti, trid toqghod ghal dawn l-interpretazzjonijiet godda. Saret laqgha mal-Ministru DeMarco fuq din il-kwestjoni. Ghalkemm tnaqqas in-numru ta’ ecezzjonijiet, l-MDA ghada tishaq li l-t-tigdid ta’ permessi ghandu jkun awtomatiku galadarba minn mindu hargu l-permessi li ghadhom validi ma sarx xi bdil fil-policieis jew fil-Pjan Lokali. Barra minn hekk l-incertezza dwar it-tigdid ta’ permessi taghmel pressjoni zejda fuq minn ghandu l-permess biex jibda x-xoghol minkejja li jkun jaqbel li jirrevedi jew jipposponi l-pjani tieghu minhabba c-cirkostanzi prevalenti fis-suq tal-proprjeta’.
Organizzajna zewg laqghat li fihom il-membri taghna setghu jiltaqaghu huma wkoll ma ufficjali tal-MEPA biex jaghmlu l-ilmenti u s-suggerimenti direttament maghhom.
Barra minn dan, l-MDA hadet sehem f’diversi laqghat ta’ konsultazzjoni mal-MEPA, fosthom dwar:
- il-proposti SPED – Strategic Plan for the Environment and Development;
- il-permessi tal-Ambjent;
- proposti dwar arei ta’ open storage;
- proposti dwar l-gholi ta’ lukandi u
- proposti ghal bdil fil-Classes order.

• Bqajna niehdu sehem fil-BICC bir-rapprezenatnt tal-MDA (normalment il-Vici President) jiehu sehem pro-attiv fid-diskussjonijiet li jkun hemm f’dan il-forum.

• Saru diversi laqghat ma ufficjali tal-Awtorita’ tad-Djar dwar skemi ta’ kiri ta’ djar minnghand il-privat. Dawn il-laqghat wasslu biex inhargu skemi b’kondizzjinijet aktar vantaggjuzi ghas-sidien tal-postijiet bl-ahhar skema tkun varata mill-Ministru Chris Said f’laqgha organizzata minnha li fiha kienu mistiedna l-membri kollha taghna.

• Saru diversi laqghat ma ufficjali tal-Enemalta sakemm sar qbil dwar provista temporanja tal-elettriku fuq is-siti tax-xoghol.

• F’Gunju isawwar dokument dwar il-qaghda fis-suq tal-Proprjeta’ bis-suggerimenti taghna biex is-sitwazzjoni titjieb. Dan id-dokument kien diskuss tal-Kap tal-Oppozizzjoni f’laqgha fil 25 ta’ Gunju u mal-Ministru tal-Finanzi f’laqgha fit-12 ta’ Lulju. Ir-reazzjoni kienet wahda pozittiva fiz-zewg kazi. Dawn is-suggerimenti ppubblikajnihom aktar tard waqt Konferenza Stampa li saret fil-15 ta’ Ottubru. Dakinhar enfassizzajna li whud mill-proposti taghna kienu jaqblu maghhom kemm il-Gvern u l-Oppozizzjoni u ghalhekk m’ghandhomx jispiccaw vittma tas-sitwazzjoni poltika jekk il-budget ma jkux approvat, kif fil-fatt gara. Madankollu niehdu gost ninnotaw li fil-budget il-Gvern adotta numru minn dawn is-suggerimenti taghna filwaqt li suggerimenti ohra diga issemmew bhala parti mil-programmi elettotali tal-Partit Laburista

• Saru diversi laqghat mas-Segretarju Permanenti tal-Minsiteru tal-Finanzi dwar il-problema tat-tal-Final Withholding Tax ta’ 12% imposta fuq il-bejgh ta’ proprjeta’ billi l-MDA insistiet li l-bejjiegh ghandu dejjem jibqaghlu l-ghazla li jkun intaxxat b’mod normali f’kull cirkostanza. L-MDA thoss li din il-bidla tista ssir permezz ta’ Avviz Legali u ma kellhiex ghalfejn tithalla biex issir fil-budget. Fil-fatt ghalkemm din iddahlet fil-budget, il-bidla baqghet ma saritx minhabba c-cirkostanzi politici li m’ghandhomx x’jaqsmu mal-bejgh tal-proprjeta’.

• Saret Laqgha mad-Direttur Generali tad-Dipartiment tatt-Taxxi Interni dwar il-mod kif bdiet tinhadem il-Provisional Tax ghal min ix-xoghol principali tieghu hu fis-suq tal-proprjeta’ peress li d-dipartiment beda jassumi li dak li jkun se jkollu l-istess level ta’ bejgh bhas-sena ta’ qabel.

• L-MDA irregistrat ukoll in-nuqqas ta’ qbil taghha mal-proposta ghal taxxa fuq il-proprjeta’ li kienet suggerita mill-GWU fil-memorandum li hi ghamlet bi proposti ghall- konsiderazzjoni tal-partiti poltici meta jkun qed ifasslu l-programmi elettorali taghhom.

• Kellna kuntatti mill-Federation of Building Contractors (FOBC) li ssuggerew li z-zewg assocjazzjonijeit jingahqdu. Wara diskussjoni l-Kunsill tal-MDA qabel li jinbidel l-istatut taghna biex ikun possibli li assocjazzjonijiet ohra jkunu membri assocjati tal-MDA u llum se tkunu mitluba tivvotaw fuq dawn l-emendi. Hawn irrid nirringrazzja lill-Avukat Robert Abela li dejjem sibnih ta’ ghajnunu fi kwestjionijiet legali fejn ghandu x’jaqsam l-istatut u li dejjem joffri l-ghajnunu tieghu minghajr hlas.

• Kellna laqghat mal-perit John Ebejer konsulent tal-Ministeru tar-Rizorsi u Affarijeit Rurali dwa l-Avviz Legali li behsiebu johrog dak il-Minsiteru biex jirregola l-probelma ta’ danni kawzati lil terzi waqt xoghol ta’ bini. Numru ta’ amendi minn naha taghna gew accettati.

• Kellna laqgha ma’ ufficjali tad-Dipartimenmt tal-Kunsill Lokali u mal-Assocjazzjoni tal-Kunsilli Lokali dwar tariffi proposti ghal scaffolding u uzu ta’ cranes f’arei pubblici. Anki hawn numru ta’ amendi suggeriti minn naha taghna gew accetati.

• Fuq talba tal-Ministru Chris Said innominajna lill-Vici President bhala membru fuq il-Property Market Value Index working group filwaqt li l-Ministru Mario De Marco appunta lill-President bhala membru tal-MEPA Users Committee.

• Ghamilna diversi sottomissjonijiet bil-miktub fosthom lill:
- Ministru Chris Said dwar x’jista jsir dwar is-suq tal-rprjeta’ f’Ghawdex peress li dan is-suq illum jinsab dipresssat ferm akatr minn dak ta’ Malta.
- Ministru De Marco dwar il-kiri ta’proprjeta’ ta’ cittadini tal-UE
- Ministru George Pullicino biex jikkonsidra sussidju ghal energy efficiency mhux fis-soqfa biss izda wkoll f’hitan esterjuri.

• Konna mistednin mill-Institute of Health and Safety biex nippartecipaw f’seminar organizzat minnhom.

• Kellna niehdu passi dwar ilmenti fuq numru ta’ zviluppaturi li naqsu milli jissodisfaw l-obbligi taghhom u jispiccaw kif jixraq il-partijiet komuni ta’ blokki li minnhom ikunu bieghu units individwali. Sfortuntament dan hu ilment komuni hafna kontra l-izviluppaturi.

• Gejna mistiedna fuq diversi programmi televizivi fosthom Breakfast Shows, u programmi fuq diversi stazzjonijiet tar-Radio fejn dawk li attendew f’isem l-Assocjazzjoni taghna spjegaw il-pozizzjoni tal-MDA , fosthom il-messagg li s-settur ghandu jithalla jahdem minghajr tfixkil u burokrazjia zejda, u minghajr ma l-izvilupatur jitlob xi tip ta sussidju minghand il-Gvern.

• Ergajna ippartecipajna fil-Property Expo, grazzi ghas-Sur Keith Pillow, li offra stand minn fejn stajna naqdu lill-membri taghna u nitkellmu maghhom.
Nixtieq ghalhekk nirringrazzja lil shabi tal-kumitat li kollha hadmu biex flimkien irnexxielna invaraw diversi inizjattivi, wassalna lehen l-izviluppaturi ma l-awtoritajiet koncernati u mpenjajna ruhna ghall-gid tal-istess membri ta’ l-assocjazzjoni. Biss sahha ta’ din il-hidma, illum l-MDA stabiliet ruhha sew u hi kkonsidrata minn kulhadd bhala l-oghla vuci fis-settur tas-suq tal-proprjeta’.
Nawgura li l-kumitat il-gdid jibqa jahdem ghall-gid tal-membri taghna li hu l-iskop ewlieni ta’ l-assocjazzjoni.

Ian Fitzpatrick
Segretarju

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors