News

MDA insists its Budget proposals as agreed before general election

Saturday, September 16th, 2017

The Malta Developers Association presented a substantial document with concrete proposals for Budget 2018, some of which can be implemented immediately.

MDA President Sandro Chetcuti, who headed a delegation of Council members, augured that the Prime Minister and his Government would continue to achieve further progress and success in its endeavours to take the country to the next level. He praised Government’s initiatives that have truly brought the best of times in terms of employment and a booming economy.

Read more »

Both PN leadership contenders request meeting with MDA

Sunday, September 10th, 2017

The two Nationalist Party leadership contenders, Dr Adrian Delia and Dr Chris Said, held separate meetings with the Malta Developers Association Council. The meetings, held at the request of the two candidates, turned out to be two long, fruitful discussions.

Both Dr Delia and Dr Said acknowledged the good work of the MDA and its highly valid contribution to the country.

Read more »

older news

Il-Budget u l-izviluppaturi

Il-Kunsill tal-Malta Developers Association ltaqa’ nhar il-Hamis 28 ta’ Ottubru u iddiskuta il-provedimenti tal-bagit illi jolqtu s-settur ekonomiku li huma jaghmlu parti minnu.

Filwaqt illi l-Assocjazzjoni tapprezza id-diffikoltajiet illi l-Gvern ghandu fl-isforzi tieghu biex inaqqas id-deficit, fis-sitwazzjoni li jinsab illum is-suq tal-bejgh tal-proprjeta’, l-Assocjazzjoni thoss li ma kienx opportun illi jkomplu jizdiedu l-ispejjez ghall-industrija tal-bini permezz ta’ zidiet fit-taxxi fuq il-fuel u taxxa gdida fuq is-siment.

Meta wiehed iqis ukoll iz-zidiet esagerati fit-tariffi tal-MEPA mhabbra dan l-ahhar, wiehed ma jistax ma jikkonkludix li l-Gvern qed jghabbi l-industrija tal-bini b’hafna pizijiet finanzjarji li bilfors iwasslu ghal prezzijiet oghla tal-proprejeta’ ghad-detriment ta’ min ikun xerrej potenzjali.

Fuq kollox, l-Assocjazzjoni hi preokkupata hafna bil-pjani tal-gvern li matul is-sena d-diehla behsiebu jigbor mit-taxxa tal-boll €10 miljuni aktar milli hu stmat li se jigbor din is-sena. Fil-klima tas-suq prezenti, dan iwassal lill-Assocjazzjoni tikkonkludi li l-Gvern sejjer arbitrarjamnet jgholli l-istmi tal-proprjeta’ li tkun nbieghet u japplika t-taxxa fuq valur hafna oghla minn dak tas-suq korrenti. B’hekk sejjer jintaxxa ingustament id-differenza bejn il-valur iddikjarat u xi valur immaginarju li ma jirrispetteax ir-realtajiet tal-lum.

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors