News

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

MDA condemns brutal murder of Daphne Caruana Galizia

Monday, October 16th, 2017

The Malta Developers Association condemns without any reservations the hideous murder of blogger Daphne Caruana Galizia.

MDA steadfastly believes that Malta is a democratic and civil country where freedom of expression is paramount and disagreements are part of normal life.

Read more »

older news

First meeting of Property Malta Foundation

The Malta Developers Association has joined the Government in the setting up of the Property Malta Foundation, as set out in the 2017 Budget. The deed of the foundation, which is made up of four trustees nominated by the MDA and four trustees nominated by the Government, was signed on 21 March, 2017.

The trustees are MDA President Sandro Chetcuti, Hon. Secretary Michael Stivala and Council Members Alfred Camilleri and Michael Bonello; those nominated by the Government are Vincent Bone, Peter Caruana, Mario Falzon and Antoine Mallia.

Among the foundation’s aims and objects are to:

 • provide a platform for the promotion of Maltese real estate overseas, as well as to co-finance and support other international promotional initiatives with the private sector;
 • develop a national long-term product positioning strategy for the Industry;
 • implement and refine the brand strategy and road map developed for the Industry and execute this strategy to effectively promote the Industry overseas and in turn increase real estate sales to foreign buyers;
 • promote sustainable and innovative property development and design in Malta and Gozo;
 • increase familiarisation trips to Malta and Gozo during the shoulder months;
 • provide guidance and assistance to international buyers by providing an industry representative back office;
 • raise Malta’s profile as a quality lifestyle destination;
 • undertake research on new market opportunities;
 • tap into European Union-funded programmes for the benefit of the Industry;
 • provide all the necessary know-how and intelligence to facilitate the promotion of the Industry on the international market;
 • act as a facilitator in the development of new markets and to assist in creating a culture of international competitiveness;
 • create business and networking opportunities for persons operating in this Industry;
 • co-ordinate closely with relevant industry players;
 • promote ownership of the Malta brand among all stakeholders; and
 • synergise the different industries relating to the property market in Malta, pushing them to complement each other.

Property Malta Foundation 1

Property Malta Foundation held its first meeting today, presided by Minister for Competitiveness and Digital, Maritime and Services EconomyEmanuel Mallia at the Ministry in Valletta.

Dr Mallia explained that, in line with Budget Measure 165, the foundation was being established to act as a catalyst to encourage foreigners to purchase and invest in our islands. “Property Malta will be actively promoting our islands internationally to attract investors to buy holiday homes and establish themselves in Malta,” he said.

“Thanks to the input of the industry and our own guidance, I am confident that the Property Malta Foundation will be a success,” Dr Mallia added.

Mr Chetcuti expressed satisfaction that the foundation had been set up after the Association had been working on this initiative for the past two and a half years. “I am confident that the Property Malta Foundation will fulfil its extensive remit and attract investment in the property market, enabling our country to achieve its full potential as an international residence of quality,” he said.

One of the foundation’s first tasks is to commission market studies of the local property industry and the international property market and to launch co-financing schemes to enable local companies to participate in international property fairs.

“We have ambitious plans for the Property Malta Foundation to pursue and we will be making further announcements in this area later on this year,” Mr Chetcuti concluded.

12 April, 2017

——————–

L-ewwel laqgħa tal-Fondazzjoni Proprjetà Malta

Il-Malta Developers Association (MDA) ingħaqdet mal-Gvern biex twaqqfet il-Fondazzjoni Proprjetà Malta, kif stabbilit fil-Budget 2017. L-att tal-fondazzjoni, li hi magħmula minn erba’ membri nominati mill-MDA u erba’ nominati mill-Gvern, ġie ffirmat fil-21 ta’ Marzu, 2017.

Property Malta Foundation 2

Il-membri tal-fondazzjoni nominati mill-MDA huma l-President Sandro Chetcuti, is-Segretarju Michael Stivala u l-Membri tal-Kunsill Alfred Camilleri u Michael Bonello; dawk nominati mill-Gvern huma Vincent Bone, Peter Caruana, Mario Falzon u Antoine Mallia.

Fost l-għanijiet u l-oġġettivi tal-fondazzjoni hemm li:

 • tipprovdi pjattaforma għall-promozzjoni tal-proprjetà f’Malta u Għawdex barra mill-pajjiż, kif ukoll biex tikkofinanzja u tagħti appoġġ lil inizjattivi ta’ promozzjoni internazzjonali mas-settur privat;
 • tiżviluppa strateġija nazzjonali fit-tul għall-Industrija ta’ kif il-prodott jista’ jiġi pożizzjonat;
 • timplimenta u tirraffina strateġija tal-marka u road map żviluppata għall-Industrija u biex timplimenta strateġija biex tippromwovi l-Industrija barra u b’hekk tiżdied il-bejgħ ta’ proprjetà lil xerrejja barranin;
 • tippromwovi żvilupp u disinn sostenibbli u innovattiv tal-proprjetà f’Malta u Għawdex;
 • jiżdiedu ż-żjajjar ta’ familjarizzazzjoni lejn Malta u Għawdex waqt ix-xhur tax-xitwa (shoulder months);
 • tagħti gwida u assistenza lil xerrejja barranin billi toħloq back office li tirrappreżenta l-industrija;
 • tgħolli l-profil ta’ Malta bħala destinazzjoni ta’ stil ta’ ħajja ta’ kwalità;
 • tagħmel riċerka f’opportunitajiet għal swieq ġodda;
 • tapplika għal fondi tal-Unjoni Ewropea għall-benefiċċju tal-Industrija;
 • tipprovdi l-għarfien u l-intelliġenza kollha meħtieġa biex tiffaċilita l-promozzjoni tal-Industrija fis-swieq internazzjonali;
 • tiffaċilita l-iżvilupp ta’ swieq ġodda u tgħin biex toħloq kultura ta’ kompetittività internazzjonali;
 • toħloq opportunitajiet ta’ kummerċ u networking għal nies li joperaw f’din l-Industrija;
 • tikkordina mill-qrib mal-atturi rilevanti fl-industrija;
 • tippromwoviownershiptal-marka ta’ Malta fost l-istakeholders kollha; u
 • toħloq sinerġiji fost l-industriji differenti li għandhom x’jaqsmu mas-suq tal-proprjetà f’Malta u tħeġġiġhom jikkumplimentaw lil xulxin.

Il-Ministru għall-Kompetittività u Diġitali, Marittimi u Servizzi Ekonomiċi Emanuel Mallia ippresjedi waqt l-ewwel laqgħa tal-Fondazzjoni Proprjetà Malta li saret illum fil-Ministeru, il-Belt.

Dr Mallia spjega li twaqqfet il-fondazzjoni skont il-Miżura 165 tal-Budget biex tkun katalista biex tħeġġeġ il-barranin biex jixtru u jinvestu f’gżirietna. “Proprjetà Malta ser tippromwovi b’mod attiv gżirietna internazzjonalment biex tħeġġeġ investituri biex jixtru djar għal vakanzi u biex jistabbilixxu ruħhom f’Malta,” hu qal.

“Grazzi għall-input tal-industrija u taħt il-gwida tagħna stess, ninsab kunfidenti li Proprjetà Malta tkun suċċess,” żied jgħid Dr Mallia.

Is-Sur Chetcuti wera s-sodisfazzjon tiegħu li twaqqfet il-fondazzjoni wara li l-Assoċjazzjoni ilha taħdem fuq din l-inizjattiva għal dawn l-aħħar sentejn u nofs. “Ninsab kunfidenti li l-Fondazzjoni Proprjetà Malta tilħaq il-mandat estensiv tagħha u tattira investiment fis-suq tal-proprjetà u b’hekk il-pajjiż ikun jista’ jilħaq il-potenzjal tiegħu bħala residenza internazzjonali ta’ kwalità,” hu qal.

Il-fondazzjoni hija inkarigata tikkummissjona studji tal-industrija tal-proprjetà lokali u tas-suq tal-proprjetà internazzjonali u biex tvara skemi ta’ kofinanzjament biex b’hekk kumpaniji lokali jkunu jistgħu jieħdu sehem f’fieri tal-proprjetà internazzjonali.

“Għandna pjanijiet ambizzjużi għall-Fondazzjoni Proprjetà Malta u bi ħsiebna nħabbru affarijiet ġodda f’dan il-qasam iktar tard din is-sena,” temm jgħid is-Sur Chetcuti.

12 ta’ April, 2017

———————

 

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors