News

PropertyMalta Foundation holds national conference

Sunday, December 3rd, 2017

Malta Developers Association (MDA) President Sandro Chetcuti, in his capacity as Chairman of the PropertyMalta Foundation, appealed to those attended the National Conference – Analysis of the Property and Construction Industry, last Thursday to come forward with ideas on how to improve the Malta property product.

“We can learn by combining our knowhow and work more professionally,” he said. Apart from taking part in its first international property fair in Cannes, France, last month, the PropertyMalta Foundation intends to launch an on-line campaign to reach different audiences. Read more »

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Tuesday, November 14th, 2017

National Conference : Analysis of the Property & Construction Industry

Thursday 30th November 2017
Grand Hotel Excelsior, Valletta
Registration at 8.15am.
Lunch will be served at the end of the conference at 12.30pm.

The recent KPMG Property & Construction Industry Study commissioned by the Malta Developers Association will be published and discussed during the conference. A copy of the document will be given to all participants.

Hon. Ian Borg, Hon. Chris Agius and Hon. Edward Scicluna will also be addressing the conference.

Conference fee : Eur70
(includes coffee breaks & lunch)
FREE OF CHARGE FOR MDA MEMBERS

The conference will be addressed in Maltese.

 

invite_MDA

older news

Enemalta u MDA inizjattiva tal meters temporarji

EnemaltaIl-Malta Developers Association (MDA) ghandha l-pjacir thabbar li sar qbil mal-Enemalta biex din il-Korporazzjoni tibda taghti servizz temporanju ta’ elettriku fuq lantijiet tax-xoghol.

Din kienet wahda fost l-inizjattivi li hadet l-MDA, tant li ila fuq sena tiddiskuti mal- Korporazzjoni Enemalta sabiex din tniedi servizz temporanju tal-elettriku fuq siti ta’ kostruzzjoni u fuq lantijiet tax-xoghol.

L-MDA qed tahdem bis shih mal-awtoritajiet kif ukoll mal-membri taghha biex l-izvilupp f’pajjizna isir bl-aktar mod professjonali u b’efficjenza. Dawn l-ahhar 20 sena kien hawn zmien fejn kullhadd haseb li kull min ghandu sold x’jinvesti jista jkun zvilluppatur u ftit kien hawn min tghaddilu min mohhu li jinkwieta jekk jikser il-ligi, basta jiddobba provista tal-elettriku minn x’imkien. Fl-istess hin kien ghajb li dak li jkun kien fis-sitwazzjoni fejn ma jistax ikollu provista tal-elettriku minghajr ma jikser ir-regolamenti.

Kien ghalhekk li l-MDA kienet ilha hafna titlob li jkun hemm din il-facilita’ ghax zvluppaturi kienu qed isibu diffikultajiet kbar biex il-kuntratturi taghhom ikollhom provista tal-elettriku u hafna drabi kien ikollhom ‘jisselfu’ elettriku minn provista ghal uzu domestiku fil-vicin, sistema li kient illegali.

Wara diskussjonijiet fit-tul dwar din il-problema, sar qbil kif din il-provista tista tinghata b’mod li jkun ghal kumdita’ tal-izviluppatur minghajr ebda ksur tar-regolamenti f’kull cirkostanza igifieri anki meta ma jkunx hemm xi tower crane li jkollu bzonn provista tal-elettriku 3-phase.

Il-provista ssir ghal perijodu ta’ sitt xhur, dejjem meta ix-xoghol ikun kopert bil-permessi relattivi, u tiskadi jekk l-izviluppatur ma japplikax biex tkun estiza ghal perijodu ta’ sitt xhur ohra. B’hekk ikun zgurat li l-provista tintuza biss ghall-iskop li ser tinghata u ma tkunx abbuzata.

L-MDA tixtieq turi l-apprezzament taghha lill-Korporazzjoni Enemalta u b’mod partikolari lejn l-ufficjali li hadmu maghha biex it-talba taghha tkun milqugha b’mod pozittiv.

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors