News

MDA insists its Budget proposals as agreed before general election

Saturday, September 16th, 2017

The Malta Developers Association presented a substantial document with concrete proposals for Budget 2018, some of which can be implemented immediately.

MDA President Sandro Chetcuti, who headed a delegation of Council members, augured that the Prime Minister and his Government would continue to achieve further progress and success in its endeavours to take the country to the next level. He praised Government’s initiatives that have truly brought the best of times in terms of employment and a booming economy.

Read more »

Both PN leadership contenders request meeting with MDA

Sunday, September 10th, 2017

The two Nationalist Party leadership contenders, Dr Adrian Delia and Dr Chris Said, held separate meetings with the Malta Developers Association Council. The meetings, held at the request of the two candidates, turned out to be two long, fruitful discussions.

Both Dr Delia and Dr Said acknowledged the good work of the MDA and its highly valid contribution to the country.

Read more »

older news

Enemalta u MDA inizjattiva tal meters temporarji

EnemaltaIl-Malta Developers Association (MDA) ghandha l-pjacir thabbar li sar qbil mal-Enemalta biex din il-Korporazzjoni tibda taghti servizz temporanju ta’ elettriku fuq lantijiet tax-xoghol.

Din kienet wahda fost l-inizjattivi li hadet l-MDA, tant li ila fuq sena tiddiskuti mal- Korporazzjoni Enemalta sabiex din tniedi servizz temporanju tal-elettriku fuq siti ta’ kostruzzjoni u fuq lantijiet tax-xoghol.

L-MDA qed tahdem bis shih mal-awtoritajiet kif ukoll mal-membri taghha biex l-izvilupp f’pajjizna isir bl-aktar mod professjonali u b’efficjenza. Dawn l-ahhar 20 sena kien hawn zmien fejn kullhadd haseb li kull min ghandu sold x’jinvesti jista jkun zvilluppatur u ftit kien hawn min tghaddilu min mohhu li jinkwieta jekk jikser il-ligi, basta jiddobba provista tal-elettriku minn x’imkien. Fl-istess hin kien ghajb li dak li jkun kien fis-sitwazzjoni fejn ma jistax ikollu provista tal-elettriku minghajr ma jikser ir-regolamenti.

Kien ghalhekk li l-MDA kienet ilha hafna titlob li jkun hemm din il-facilita’ ghax zvluppaturi kienu qed isibu diffikultajiet kbar biex il-kuntratturi taghhom ikollhom provista tal-elettriku u hafna drabi kien ikollhom ‘jisselfu’ elettriku minn provista ghal uzu domestiku fil-vicin, sistema li kient illegali.

Wara diskussjonijiet fit-tul dwar din il-problema, sar qbil kif din il-provista tista tinghata b’mod li jkun ghal kumdita’ tal-izviluppatur minghajr ebda ksur tar-regolamenti f’kull cirkostanza igifieri anki meta ma jkunx hemm xi tower crane li jkollu bzonn provista tal-elettriku 3-phase.

Il-provista ssir ghal perijodu ta’ sitt xhur, dejjem meta ix-xoghol ikun kopert bil-permessi relattivi, u tiskadi jekk l-izviluppatur ma japplikax biex tkun estiza ghal perijodu ta’ sitt xhur ohra. B’hekk ikun zgurat li l-provista tintuza biss ghall-iskop li ser tinghata u ma tkunx abbuzata.

L-MDA tixtieq turi l-apprezzament taghha lill-Korporazzjoni Enemalta u b’mod partikolari lejn l-ufficjali li hadmu maghha biex it-talba taghha tkun milqugha b’mod pozittiv.

Sponsors

Platinum Sponsor

Motors Inc Iveco

Gold Sponsors